گروه شرکتهای امید در راستای توجه همیشگی به مسئولیت اجتماعی خویش، پس از تأسیس خیریه  فروغ اندیشه  غدیر اینک گام در مسیر دیگری نهاده است، بدون شک یکی از ابزارهای توسعه فرهنگی اجتماعی، فراهم سازی و توسعه فعالیتهای ورزشی در کشور می باشد، زمینه ای که هم چون بسیاری از فعالیتهای دیگر به نقش آفرینی بخش خصوصی بسیار وابسته است و صرفاً واگذاری این مهم به دولت ها نمی تواند این کاروان را به سر منزل مقصود برساند. بر این پایه گروه شرکتهای امید در سال ۱۴۰۲، اقدام به تأسیس باشگاه فرهنگی ورزشی صنعتگران گروه امید نمود  

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!