امید سپهر پاسارگاد

نظرسنجی از مشتریان

شرکت تولیدی و بازرگانی امید سپهر پاسارگاد زیر مجموعه گروه شرکت های امید می باشد. مشتری گرامی، احتراما خواهشمند است جهت بهبود کیفیت محصولات و خدمات و نظر سنجی و ثبت شکایت، با تکمیل پرسشنامه زیر این مجموعه را یاری نمایید.